MSSQL – Tüm Veritabanlarını Yedekleme

Microsoft SQL Server yapınızda aşağıda ki script ile tüm veritabanı yedeklerini tek bir klasör altında toplayabilirsiniz.

Not :

– @path Parametresini Backup’ın alınacağı yola göre düzenlemeniz gerekiyor.

DECLARE @name VARCHAR(50)
DECLARE @path VARCHAR(256)
DECLARE @fileName VARCHAR(256)
DECLARE @fileDate VARCHAR(20)
SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112)
SET @path = ‘B:\’+ @fileDate +’\’
DECLARE db_cursor CURSOR FOR
SELECT name
FROM master.dbo.sysdatabases
WHERE name NOT IN (‘master’,’model’,’msdb’,’tempdb’) — exclude these databases
OPEN db_cursor
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SET @fileName = @path + @name + ‘_’ + @fileDate + ‘.BAK’
BACKUP DATABASE @name TO DISK = @fileName

FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name
END

CLOSE db_cursor
DEALLOCATE db_cursor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir